Út az Úrhoz

Útilevelek a keskeny útról - lélektől lélekig

Ige dióhéjban

"Kövess engem!" Az pedig felkel, otthagyta mindenét és követte Őt."" /Lukács 5;28./

Golgota Rádió

Kapcsolat

Ha bármilyen észrevételed, megjegyzésed, javaslatod van az oldallal kapcsolatban, írj E-mailt a szerkesztőknek!
Ha van valami, amiről szívesen írnál a blogba, azt is elküldheted az alábbi címre:
bbence1995@citromail.hu

Új hal a vízben

2011.09.11. 09:17 Bod-E

Batyublog

Sziasztok!

Szeptemberben a diákság újra táskacipelésbe kezd, újra cűgölni kell magunkkal a sok könyvet, füzetet. Meg ugyebár ott van az a sok sok ember, és az a még sokkal sokkal több gondolat, érzés amit nekik viszünk vagy tőlük kapunk.

Nem is kell ehhez az egészhez szeptember vagy iskolatáska, mindennap ott egy egész nagy csomag, amit hordunk magunkkal. Ezekben a kis írásokban osztanék meg pár gondolatot, mi mindent kaptam ajándékként és mi mindent raktam téglaként ebbe a mindennapi motyóba.

Szólj hozzá!


2010.10.07. 13:00 Wolf-Á

Szolgálat

Kedves Testvérek!


Mostanában sokat foglalkoztat a misszió, a szolgálat. Mint minden keresztény fiatal én is nagy ébredésekről álmodom, evangélizációs alkalmakról amikben én magam is résztveszek. Gondolkodom nagy emberek életén, tettein, indíttatásain. Hívő életem negyedik évében járok, fiatal keresztény vagyok akinek rengeteg tanulásra és érésre van szüksége a komoly szolgálatig. Bíztat, hogy kaptunk ígéreteket a szolgálatra, életünkre nézve. Isten a kis szolgálatokban is megdicsőítheti magát éppen úgy mint a látványos evangélizációkon. Nem kell rögtön világméretű projektekben gondolkodni, előbb a kis dolgokban kell megtanulnunk helytállni.

"Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután."       /Máté 25:21/


Fontos, hogy a kisdolgokan hűségesek maradjunk, hogy a nagydolgok elhordozását is hűséggel harcoljuk meg. Az ember élete során folyamatosan tanul, először megtesszük az első lépéseket segítséggel, aztán totyogunk egyedül de futni csak akkor tudunk ha az egyensúly érzékünk kifejlődött. Előbb kimondjuk, hogy apa, majd megtanulunk beszélni a környezetünkről de a helyes beszéd csak évek alatt alakul ki, fokozatosan. Bízzunk abban, hogy az Úr bevon minket a csodálatos tervébe, használni fog minket, ehhez viszont intenzív tanulásba kell kezdenünk, figyelnünk Istenre, a lehető legtöbb időt az Ő személyével kell töltenünk és olvasni az igét amennyit csak tudjuk. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Adni fog nekünk a Seregek Ura, a szuverén Isten bölcsességet és hűséget a szolgálatra! Harcoljunk Magyarországért és készüljünk a csatákra! Hiszem, hogy Krisztus zászlaja alatt többezer fiatal van itt is Magyarországon akik szüntelenül imádkozunk testvéreinkért és embertársainkért. Kérjük Istentől, hogy bátran harcoljuk meg a Hit nemes harcát. Az Úr a segítségünkre siet a szolgálatba is és tudom, hogy soha nem fordítja el orcáját népüntől.


"Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatol az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk amikor segítségre van szükségünk."                                                                      
/Zsidó levél 4: 14-16/


Az Úr őrizzen meg titeket a Krisztus seregében!

Ágó

Szólj hozzá!


2010.08.28. 15:32 Bod-E

Bizonyság a Dicsőítő Iskolából

“1Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda.  2Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen.  3Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek.  4Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. 5Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.  6Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. 7Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. 8Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.” /János 15;1-8./

Szólj hozzá!


2010.08.28. 15:31 Bod-E

Napi Ige

Kedves Olvasók!

Ma a Filippibe írott levél utolsó részét olvastuk.

"10Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. 11Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. 12Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. 13Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. 14Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. 15Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül,  16mert egyszer-másszor Thesszalonikába is küldtetek szükségleteimre.  17Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. 18Átvettem mindent, és bővelkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek.  19Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. 20A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen. 21Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket a velem levő testvérek. 22Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából valók. 23A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!"

Szólj hozzá!


2010.08.28. 15:09 Bod-E

III. Sófár Dicsőítő Iskola

Kedves Olvasók!

Emlékezetes események voltak mostanában; elérkezett a kisblog első évfordulója!

Istené a dicsőség!

Idén is voltunk a Sófár Dicsőítő Iskolában, idén rendezték a harmadikat. Sok áldással élménnyel gazdagodtunk, akárcsak tavaly. Ugyanis a tavalyi tábor után állt neki kis csapatunk, hogy megosszuk a tábori élményeket és az abból fakadó bizonyságokat!

Ebből az alkalomból (is:) köszöntjük a kedves Olvasókat, Isten gazdag áldását kívánva az életükre!

A Sófár hivatalos weboldalára már kerültek fel a táborról képek, előadások, érdemes szétnézni az oldalon! Hamarosan itt a kisblogon is lehet viszonthallani a táborról, addigis áldott olvasást a Sófár Portálon!

A szerkesztőség

Szólj hozzá!


2010.07.22. 16:36 Bod-E

Isten fegyverzete

Szervusztok!

Amikor Jézus meghalt értünk, majd legyőzve a halált feltámadt, a tanítványok nem féltek, hiszen Mester ott volt velük. De Ő nem maradt itt a földön, hanem "ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján". Így már nehezebb volt a helyzet, hiszen ők látták, tudták, mi történt, de hogy adják ezt tovább? Hogy fogják ők maguk Jézus közelléte nélkül tisztán megőrizni magukat?

Pünkösdkor a Szentlélek nem csak elhozta az Atya közelségét; felruházta őket azzal a fegyverzettel, amiben megálhattak a Gonosz minden mesterkedésével szemben. Ez Isten fegyverzete, amiről Pál ír az efezusiakhoz küldött levelében!

"10Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. 11Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. 12Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. 13Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. 14Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját,  15felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével.  16Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. 17Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.  18Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által."
/Efezus 6;10-18./

Szólj hozzá!


2010.07.20. 16:09 Bod-E

Napi ige

Kedves Olvasók!

Ma a 2Korinthus 2-ből olvastuk az 5-17. verseket.

"5Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem - hogy ne túlozzak - részben titeket mindnyájatokat is. 6Elég az ilyennek az a büntetés, amit a többség mért rá. 7Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy a túlságos nagy szomorúság valamiképpen meg ne eméssze az ilyet. 8Ezért kérlek titeket, tanúsítsatok iránta szeretetet. 9Mert levelemet azért is írtam, hogy meggyőződjem megbízhatóságotokról: vajon mindenben engedelmesek vagytok-e. 10Akinek pedig ti megbocsáttok, annak én is megbocsátok. Mert amit én megbocsátottam, ha volt mit megbocsátanom, az tiértetek volt Krisztus színe előtt, hogy rá ne szedjen minket a Sátán. 11Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. 12Amikor pedig megérkeztem Tróászba Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem,  13nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titusz testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Macedóniába. 14De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. 15Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között: 16ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? 17Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk Isten előtt Krisztus által."

 

Szólj hozzá!


2010.07.17. 18:46 Bod-E

Újra a fronton..

Sziasztok!

 Nehéz elindítani valami újat, de még nehezebb újra életre kelteni. Most azonban újra szeretettel üdvözlök minden kedves Olvasót a blogunkon! :)

Amióta elolvastam a talentumokról szóló példázatot (Máté 25;14), nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy volt nekünk egy kis blogunk is, kéne írni. kénekénekénekéne... Majd holnap, ma nincs erőm/kedvem/időm/igém..

Időközben halványult az a lelkület, amit kaptam Jézus kegyelméből. Az a lelkület, amivel elindultam az Úr útján. Az áldást, amit kaptam teljesen természetesnek vettem, és a saját elképzeléseim szerint akartam irányítani az életem. Sajnos ebből nem sokszor sültek ki jó dolgok, de ami a legjobban bánt, hogy nem csak a saját lelkemet szomorítottam meg a szavaimmal, tetteimmel..

Szólj hozzá!


2010.07.17. 17:26 Bod-E

Napi ige

Kedves Olvasók!

Ma Pál második Korinthusba írott levelét kezdtük el olvasni.

"1Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, és Timóteus, a testvér: Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, és mindazoknak a szenteknek, akik Akhájában vannak: 2Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. 3Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, 4aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. 5Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is.  6Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. 7A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. 8Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket: rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk.  9Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat; 10aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít, 11mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel, hogy a reánk áradt kegyelemért sokan sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást."

Szólj hozzá!


2010.07.08. 15:55 Bod-E

Napi ige

Kedves Olvasók!

A napokban Máté evangéliumából olvassuk Jézus keresztre feszítésének történéseit. Emlékezzünk meg az igével az áldoztaról, ami megváltást adott a világnak, és nekünk is egyen-egyenként!

"17A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: "Hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, hol készítsük el?" 18Ő ezt válaszolta: "Menjetek a városba ahhoz a bizonyos emberhez, és mondjátok neki: A Mester üzeni: Az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvéti vacsorát tanítványaimmal." 19A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. 20Amikor este lett, asztalhoz telepedett a tizenkét tanítvánnyal. 21Evés közben így szólt: "Bizony, mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem." 22Erre nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezni kezdték tőle: "Talán csak nem én vagyok az, Uram?" 23Ő pedig így válaszolt: "Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. 24Az Emberfia elmegy, amint meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik." 25Megszólalt Júdás is, az áruló, és ezt kérdezte: "Talán csak nem én vagyok az, Mester?" "Te mondtad" - felelte neki. 26Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta: "Vegyétek, egyétek, ez az én testem!" 27Azután vette a poharat és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: "Igyatok ebből mindnyájan, 28mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.  29De mondom nektek: nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában." 30Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére.  31Akkor így szólt hozzájuk Jézus: "Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai.  32De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába." 33Ekkor Péter így szólt hozzá: "Ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom." 34Jézus pedig ezt mondta neki: "Bizony, mondom néked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem." 35Péter így válaszolt: "Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg." Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. 36Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: "Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom." 37Maga mellé vette Pétert és Zebedus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett.  38Akkor így szólt hozzájuk: "Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok velem!" 39Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: "Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te." 40Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez: "Ennyire nem tudtatok virrasztani velem egy órát sem? 41Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen." 42Másodszor is elment, és így imádkozott: "Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod." 43Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. 44Otthagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. 45Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk: "Aludjatok tovább és pihenjetek! Íme, eljött az óra, és az Emberfia bűnösök kezébe adatik. 46Ébredjetek, menjünk! Íme, közel van az, aki engem elárul." 47Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a tizenkettő közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. 48Az árulója ezt az ismertetőjelet adta meg nekik: "Akit megcsókolok, az lesz ő, azt fogjátok el!" 49Majd egyenest Jézushoz menve így szólt: "Üdvözlégy, Mester!" - és megcsókolta őt. 50Jézus ezt mondta neki: "Barátom, hát ezért jöttél!" Akkor odamentek, rátették a kezüket, és elfogták. 51Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. 52Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. 53Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet? 54De miképpen teljesednének be akkor az Írások, hogy ennek így kell történnie?" 55Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz: "Úgy vonultatok ki, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok; mindennap a templomban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el. 56Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai." Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak."

Szólj hozzá!