Út az Úrhoz

Útilevelek a keskeny útról - lélektől lélekig

Ige dióhéjban

"Kövess engem!" Az pedig felkel, otthagyta mindenét és követte Őt."" /Lukács 5;28./

Golgota Rádió

Kapcsolat

Ha bármilyen észrevételed, megjegyzésed, javaslatod van az oldallal kapcsolatban, írj E-mailt a szerkesztőknek!
Ha van valami, amiről szívesen írnál a blogba, azt is elküldheted az alábbi címre:
bbence1995@citromail.hu

Új hal a vízben

2010.04.09. 15:34 Wolf-Á

"Kelj fel, fogd az ágyadat és járj..."

Kedves testvérek!

A minap visszanéztem a Márk színdarabot amit a gyülekezetünk és a MEKDSZ csinált még 2007 tavaszán. Jézus tanítja az embereket, köztük él, közvetlen kapcsolatban van velük, beszél nekik, közösséget válal velük!

Ezt mondja egyszer egy bénának akit a tetőn át eresztenek le hozzá:

.."Kelj fel, fogd az ágyadat és járj!"

Szólj hozzá!


2010.02.13. 13:48 Wolf-Á

"...a kevésben hű voltál, sokat bízok rád ezután..."

Kedves Testvérek!

Az elmúlt napokban foglalkoztatott az a kérdés, hogy vajon használ-e engem  az Úr, hogy bíz-e rám dolgokat. Gondolkoztam azon, hogy hogyan jutottak el misszionáriusok vagy egyszerű emberek odáig, hogy ahol megfordultak áldást hagytak maguk mögött, új életek születtek!

Szólj hozzá!


2009.12.25. 19:04 Bod-E

Karácsonyi ige

Kedves Olvasók!

Lukács evangéliumából olvastuk Jézus születésének történetét, az első fejezet 26. versétől az 56-ig, valamint a 2. 1-20. verseit.

 "26A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, 27egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. 28Az angyal belépve hozzá így szólt: "Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!" 29Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. 30Az angyal ezt mondta neki:
"Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! 31Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.  32Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját,  33ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége."
 34
Mária megkérdezte az angyalt: "Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?" 35Az angyal így válaszolt neki: "A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. 36Íme, a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, 37mert az Istennek semmi sem lehetetlen."  38Ekkor így szólt Mária: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!" S ekkor eltávozott tőle az angyal.
39
Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. 40Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. 41Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, 42és hangos szóval kiáltotta:
"Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse!
 43
Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám? 44Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, ujjongva mozdult meg a magzat méhemben. 45Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki."
46
Mária pedig ezt mondta:

"Magasztalja lelkem az Urat,  47és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt, 48mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, 49mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve,  50irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.  51Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. 52Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel.  53Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel.  54Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról,  55amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké."

"1Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. 2Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. 3Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. 4Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, 5hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 6És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, 7és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. 8Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. 10Az angyal pedig ezt mondta nekik: "
Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz:
 11
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.  12A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban."
13
És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 
14
"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat."
15
Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr." 16Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. 17Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, 18és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. 19Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. 20A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik."

Szólj hozzá!


2009.12.25. 18:55 Bod-E

Két út

Sziasztok!

Karácson alkalmából szeretném bemutatni kis írásomat, mely az ünnephez figyelemfelhvó jelleggel kapcsolódik; most, hogy talán mindenki egy kicsit jobban odafigyel magára, talán még Jézus felől is hall valamit, feltűnhet hogy igazából két utunk van ezen a főldön. Az egyik út a karrierbe, sikerbe vezethet, oda, ahol 'mindenünk' meglehet 'boldogsághoz'. A másik egy keskeny út, amin Jézussal járhatunk. Egyszerű kis út, de végül mégis az igazi boldogságba vezet. Érdemes ezt az utat választani!

Ezúton kívánunk mindenkinek áldott és békés ünnepeket!

A szerkesztőség

Szólj hozzá!


2009.12.06. 14:47 Bod-E

Napi ige

Kedves Olvasók!

Ma a római levél 8. részéből olvastuk a 1-17. verseket.

"1Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, 2mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. 3Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben,  4hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. 5Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival. 6A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség, 7minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. 8Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. 9Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.  10Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. 11Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.  12Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. 13Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. 14Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.  15Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá, Atya!"  16Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. 17Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk."

 

Szólj hozzá!


2009.12.06. 14:39 Bod-E

Az alvó kapitány

Szervusztok!

Sokszor egy-egy kis ige is nagyon sokat mondhat, hiszen az igazi üzenetet, ami személyesen nekünk szól, azt Isten küldi el benne. Ez a kis üzenet pedig arra emlékeztetett, hogy Jézus mindig ott van a hajómban, életemben, kormányozza és nem hagyja elveszni a viharban, még ha úgy tűnik is, nem tesz az érdekében semmit..

2 komment


2009.11.10. 19:30 Bod-E

Napi ige

Kedves Olvasók!

Ma kolosséi levél utolsó verseit olvastuk a 4. részből. 

 "2Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni. 3Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok, 4hogy azt hirdethessem. 5Bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel.  6Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. 7Az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tükhikosz, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatársam az Úrban.  8Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és hogy megvigasztalja szíveteket. 9Vele megy Onézimosz is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát mindent tudatnak veletek, ami itt történik.  10Köszönt titeket Arisztarkhosz, az én fogolytársam és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be; 11továbbá Jézus, akit Jusztusznak hívnak. A zsidók közül csupán ők munkatársaim az Isten országa hirdetésében; ők vigasztaltak engem. 12Köszönt titeket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, állhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. 13Mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek és azokért, akik Laodiceában és Hierápoliszban vannak. 14Köszönt titeket Lukács, a szeretett orvos és Démász. 15Köszöntsétek a laodiceai testvéreket, aztán Nimfát és a házánál levő gyülekezetet. 16Amikor pedig felolvasták nálatok ezt a levelet, gondoskodjatok arról, hogy a laodiceai gyülekezetben is felolvassák, de arról is, hogy a Laodiceából érkezett levelet ti is felolvassátok. 17És mondjátok meg Arkhipposznak: legyen gondod rá, hogy betöltsed azt a szolgálatot, amelyet átvettél az Úrban! 

18A köszöntést én, Pál, írom a saját kezemmel. Ne feledkezzetek meg az én bilincseimről! Kegyelem veletek!"

Szólj hozzá!


2009.11.08. 18:14 Oval

"Te adsz és elveszel"

 

Sziasztok!

 "Te adsz és elveszel", így szól az egyik népszerű dicsőítődal szövege. Az elmúlt időszakban az életemben bekövetkezett pár dolog, aminek következtében sikerült belátnom ennek az állításnak az igazságát. Nagyon sokan szokták kérdezgetni (főleg ateisták), hogy Isten miért engedi, hogy a jó emberekkel rossz dolgok történjenek? Miért érdemes kereszténynek lenni, ha őket is ugyanolyan csapások érik?

 

 

1 komment


2009.11.07. 09:49 Bod-E

Napi ige

Kedves Olvasók!

Ma a Kolosséi levél 2. részéből olvastuk a 16-23. verseket.

"16Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt.  17Hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. 18Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik, 19de nem ragaszkodik a Főhöz: pedig ő tartja össze az egész testet inak és ízületek segítségével, és az őáltala növekszik az Isten szerinti növekedéssel.  20Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők: 21"Ne nyúlj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd!" 22Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések.  23Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan a magunk csinálta kegyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által, valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfuvalkodottsághoz vezet."

Szólj hozzá!


2009.11.04. 19:38 Bod-E

A Lélek gyümölcsei: Önmegtartóztatás

Szervusztok!

A sorozat utolsó bejegyzésében az önmegtartóztatásról írok. Fontos ajándéka ez a Szentléleknek, fontos, hogy megálljt tudjunk mondani nemcsak másoknak, legelőször magunknak. Általában ez a vártnál sokkal nehezebb, és önmagunkban csakugyan nehézkes megoldani a jelentéktelennek is tűnhető, de rajtunk mindinkább elhatalmasodó problémákat.

"22A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23szelídség, önmegtartóztatás."               /Galata 5,22-23./

2 komment